Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічні основи управління та організаційного розвитку в системі державної служби


Тези VIІ наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (23–25 вересня 2010 р., м. Луцьк) / Л.М. Карамушки, Л.Я. Малімон, О.А. Філь, Т.М.Литвиненко.– Луцьк: Видавництво, 2010. – 176 с.

Збірник тез є першим в Україні виданням наукових матеріалів із психологічних основ управління та організаційного розвитку в системі державної служби. Матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими й зарубіжними науковцями та практиками.


Книга призначена керівникам і працівникам системи державної служби,центрам перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, науковцям, викладачам вищої школи, організаційним та економічним психологам, а також усім, хто цікавиться сучасним станом розробки психології управління й організаційного розвитку в системі державної служби.

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. Пленарне засідання «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ»

Максименко С. Д., Карамушка Л. М., Філь О. А., Михайленко В. О.Особливості розвитку психологічної готовності працівників системи державної службидо роботи в команді

Литвиненко Т. М., Матящук Л. А.Психологічне забезпечення діяльності місцевих органів влади

Карамушка Л. М., Філь О. А., Левковець В .В., Альохіна О. І., Янчук В. О., Сізанов О. М. Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді

Карамушка Л. М. Дизайн тренінгу «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку органів державної влади»

Малімон Л. Я.Психологічні методи впливу керівника на підлеглих у системі державного управління

Філь О. А.Методичний інструментарій для комплексної діагностики рівня розвитку конкурентоздатності держадміністрацій

РОЗДІЛ 2. Тематична сесія № 1 «CУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ Й ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ»

Батраченко І. Г., Лоза О. О. Конструктивні та неконструктивні форми перфекціонізму державного службовця

Власюк Д. П.Міжособистісне розуміння як компонент психолого-управлінської компетентності керівників системи держслужби

Волянська М. Р.Соціальні стереотипи як необхідні складники формування іміджу державного службовця

Габрилевич О., Малімон Л. Я.Стресофактори професійної діяльності у сфері державного управління

Гавриловська К. П.Психологічні особливості формування правової поведінки особистості в системі державної служби

Глова І. В.Задоволеність працею як мотиваційна складова частина ефективної професійної діяльності державних службовців

Грубі Т. В. Співвідношення між робочими стресорами та ресурсами й професійним вигоранням іблагополуччям працівників державної податкової служби України

Засєкіна Л. В.Психолінгвістичні акценти в дослідженні ідентичності організації

Карамушка Л. М., Куриця Д. І. Стани зниженої працездатності в персоналу держадміністрацій

Карпілянський Д. А. Психолого-організаційні особливості управління персоналом у державній прикордонній службі України

Кизименко Л. Д.,Сафронова Л. М. Комп’ютерні експрес-діагностичні технології для вирішення психологічних проблем управління та організаційного розвитку

Ковальова О. О.Використання критерію рівня примативності як складник психологічної діагностики державного службовця

Куренчук Л. C. Комунікативна компетентність на державній службі: суть та значення

Куриця Д. І.Копінг-стратегії в професійній діяльності державних службовців

Медвідь Н. П.Технологія громадської атестації керівника в системі державної служби

Пашкіна А. М.Структурно-ієрархічна система організаційних цінностей органів державної влади

Френдзюк О. М., Ієвлєв О. М.Самооцінка як складник  щорічної оцінки державного службовця

Хазратова Н. В.Психологічні проблеми держуправління в ситуації невизначеності

РОЗДІЛ 3. Темататична сесія № 2 «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ»

Барановська Л. В., Барановський М. М.Вплив особистості викладача на характер управлінського спілкування в навчально-виховному процесі ВНЗ

Брюховецька О. І.Розвиток комунікативної компетентності керівників освітніх організацій у системі післядипломної освіти

Вакулюк О. І. Аналіз уявлень менеджерів освіти щодо сутності конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності

Канівець Т. М. Комплекс методик для дослідження психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри

КарамушкаВ. І.Проектний підхід як інструмент управлінської, освітньої

та соціальної діяльності

Карамушка Л. М. Особливості економічної соціалізації аспірантів

Карамушка Т. В. Про доцільність вивчення кар’єрних орієнтацій особистості в ранньому юнацькому віці

Колосюк Л. В. Психологічний аналіз управління навчально-виховним процесом у ВНЗ

Москальова А. С. Деякі підходи до вивчення комунікативних бар’єрів в управлінській діяльності керівників освітніх організацій

Пастухова Т. І.Комплекс методик для дослідження рівня психологічної готовності майбутніх менеджерів до професійно-ділового спілкування в організації

Сич В. О.Сутність економічного самовизначення студентів ВНЗ

Терещенко К. В. Соціально-психологічні чинники становлення національної ідентичності студентської молоді

Толков О. С. Особливості впливу соціально-економічних змін на функціонування вищої школи

Шевченко А. М. Порівняльний аналіз особливостей організаційної культури в загальноосвітніх навчальних закладах традиційного та інноваційного типу

РОЗДІЛ 4. Тематична сесія № 3 «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЯМИ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ СФЕРАХ (ПРОМИСЛОВІСТЬ, БІЗНЕС, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА ІН.)»

Абдуллаєва І. Б.Теоретичний аналіз проблеми самоефективності особистості

Андреєва І. А.Роль керівництва у формуванні відданості організації в персоналу банків

Блешмудт П. П. Теоретичний аналіз основних сфер застосування командного принципу роботи

Винославська О. В.Теоретичний аналіз психологічних технологій зміни етичних настановлень працівників організації

Галаган Л. В.До питання конкурентоздатності економічного суб’єкта

Горбань Г. О. Структура професіоналізму управлінця

Дзюба Т. М. Психологічні аспекти конфліктологічної культури спеціаліста в умовах кризового суспільства

ЕфимоваИ. В. Анализ элементов комплексного подхода к подготовке будущих руководителей среднего звена

Інжиєвська Л. А. Психологічні детермінанти зміни професії

Карамушка Л. М., Філь О. А., Блешмудт П. П. Теоретичний аналіз основних видів команд в організаціях

Карамушка Л. М., Андреєва І. А. Чинники становлення відданості організації в персоналу банківських структур

Карамушка Л. М., Філь О. А., Блешмудт П. П. Комплекс методик для діагностики психологічних особливостей орієнтації персоналу банків на роботу в команді

Ковальчук O. С.Розробка опитувальника для виміру соціальної відповідальності майбутніх інженерів

КозубайН. Ф. Психологічні особливості рівня професійного стресу в працівників будівельних та проектних організацій в умовах кризи

Колісник О. П.Психологічні чинники підвищення ефективності управлінської діяльності

Кононець М. О.Діагностична методика для дослідження етичних проблем підприємницької діяльності

Король О. Ф.Взаємозв’язок термінальних та інструментальних ціннісних орієнтацій як чинників у регулюванні міжособистісної взаємодії в трудовому процесі організацій виробничої сфери

Креденцер О. В.Дослідження когнітивного компонента психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торговельного бізнесу

Лагодзінська В. І.Рівень знання підприємцями сутності ділових переговорів

Лебедєва Н. Г., Самойленко Д. О. Стаж роботи й відданість організації

Мазилова Г. Б.Соціально-психологічні характеристики успішності регіональної еліти

Макодзей Л. І. Аналіз проблем прийняття управлінських рішень у діяльності керівників лісового господарства

Ніконорова М. А.Психологічна технологія профілактики конфліктів у великих торгових організаціях

Омельченко Л. М. Психологічна готовність керівників до управлінської діяльності

Павлюк Т. М.Емпатійна позиція як показник професійного здоров’я медсестер на різних етапах професіоналізації

Римаренко І. Б. Методика для дослідження психологічних особливостей ділового спілкування менеджерів туристичних компаній

Рудська М. І. Психологічні особливості сприйняття студентською молоддю політичних лідерів

Самолюк А. В.Психологічні особливості управління організаціями. Роль керівника в управлінні, його особистісна ідентифікація

Свистун В. І. , ЯгуповВ. В. Аналіз проблем управлінської діяльності керівних кадрів аграрної галузі

Сич В. М.Розвиток комунікативних умінь як одназ умов управлінської компетентності керівника організації

Слободянюк Л. У.Особливості проявів синдрому професійного вигорання практичних психологів залежно від сфери їх фахової діяльності

Снігур Л. А., Снігур Ю. М., Чаус Ю. І.Розвиток комунікативних та організаторських здібностей майбутніх командирів особового складу підрозділу як складник формування їхньої управлінської компетентності

Сняданко І. І.Особливості застосування психокорекційного методу «символдрама» як одного з ефективних методів удосконалення управлінської діяльності менеджерів

Францев А. Н. Психологическая диагностика организационных представлений о "вертикальных" отношениях в частной фирме

ЧаусоваТ. В. Психологічні умови оптимізації соціально-психологічного клімату в трудовому колективі медичного закладу

 

РОЗДІЛ 5. Тематична сесія № 4 «ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ СФЕРАХ (ПРОМИСЛОВІСТЬ, БІЗНЕС, ОСВІТА, ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я та ін.)»

Карамушка Л. М.Порівняльний аналіз особливостей організаційного розвитку традиційних та інноваційних освітніх організацій

Бондарчук О. І. Вплив організаційного розвитку на особистісний розвитокперсоналу організацій

Вознюк А. В.Сформованість психологічних компетенцій працівників освітніх організаціях як фактор забезпечення організаційного розвитку

Карамушка Л. М., Шевченко А. М.Взаємозв’язок між рівнем розитку організаційної культури й організаційним розвитком освітніх організацій

Коломієць О. П.Формування кадрового резерву менеджерів як важливий складник забезпечення організаційного розвитку енергокомпанії

Кононенко Н. М.Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічних колективах як умова організаційного розвитку освітніх організацій

Креденцер О. В.Готовність до ризику як важлива характеристика підприємницької поведінки менеджерів освітніх організацій у контексті організаційного розвитку

Ліплянська О. В.Психологічні чинники запобігання плинності персоналу як умова підвищення ефективності організаційного розвитку

Терещенко К. В. Етнопсихологічні детермінанти організаційного розвитку освітніх організацій

ФедосоваГ. Л. Методики для дослідження впливу ділового спілкування на організаційний розвиток

Філь О. А.Взаємозв’язок чинників конкурентоздатності та організаційного розвитку освітніх організацій

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ