Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організацій


Тези VI міжнародної науково-практичної конференції з організаційної психології (м. Керч, 25-27 червня 2009 р.) / За наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, О.А. Філь. – К.: Інтерлінк, 2009. – 240 с.

Збірка тез є першою в Україні збіркою наукових матеріалів із психологічних умов розвитку конкурентоздатності організацій. Матеріали збірки відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими та зарубіжними науковцями та практиками.


Збірка призначена менеджерам та персоналу організацій, науковцям, викладачам вищої школи, організаційним психологам, а також усім, хто цікавиться сучасним станом розробки психології розвитку конкурентоздатності організацій.

ЗМІСТ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ „СУТНІСТЬ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНЦІЇ ТА КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ”

Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Філь О.А.Розвиток конкурентоздатності персоналу як важлива складова організаційного розвитку освітніх організацій

Карамушка Л.М.Актуальні напрямки організаційного розвитку вищих навчальних закладів у контексті  забезпечення їх конкурентоздатності

Філь О.А.Психологічні особливості забезпечення конкурентоздатності сучасних організацій

Пономарева В.П.Необходимость введения валеологического мониторинга и коррекции психофизиологического состояния студентов с целью повышения конкурентоспособности молодых специалистов

Янчук В.А.Социокультурно-интердетерминистская диалогическая перспектива обеспечения конкурентоспособности отечественной психологии

Мазилова Г.Б.  Деякі проблеми розвитку конкурентоздатності працівників державної служби в умовах кризи

Карамушка Л.М., Філь О.А. Конструктивна стратегія забезпечення конкуренції як умова збереження психічного здоров’я особистості

Бондарчук О.І.Розвиток особистісної саморегуляції керівника загальноосвітнього навчального закладу як чинник його конкурентоздатності

Снігур Л.А., Швець В.Г. Громадянськість особистості як фактор конкурентоздатності виробника

Лехан В.М.,  Канюка  Г.С.Психологічні особливості формування  конкурентоздатності медичних  закладів

Клокар Н.І. Проектування дистанційного навчання педагогічних працівників у системі післядипломної освіти регіону

Винославська О.В.Етичні засади організаційного розвитку

Креденцер О.В.Соціально-психологічні чинники розвиткупсихологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу

Малімон Л.Я. Управлінська компетентність керівника як умова забезпечення його конкурентоздатності в системі державного управління

Карамушка Л.М., Філь О.А., ТерещенкоК.В.Психологічні проблеми та умови розвитку  конкурентоздатності студентів економічного профілю Індустріального коледжу

Petlak, V.V.Measurement of attitudes in social psychology: attitudes to persons with special needs

СвистунВ.І. , ЯгуповВ.В. Управлінська компетентність керівників аграрної галузі: сучасні тенденції

Скок А.Г. Зміна особистісних характеристик викладачів ВНЗ внаслідок тренінгу толерантності

 

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ 1.  „ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ”

БондарчукО.І. Взаємозв’язок розвитку організації та особистісного розвитку її працівників

Іванова Т.П. Творчість як чинник конкурентоздатності підприємства

Карамушка Л.М., Лагодзинська В.І. Актуальні завдання психології підготовки та ведення ділових переговорів в організації в контексті забезпечення конкурентоздатності  персоналу організацій

Карамушка Л.М., Філь О.А., Терещенко К.В.Толерантне ставлення освітян до національно-етнічних змін як умова забезпечення конкурентоздатності освітньої організації

Ковальчук О.С.Ефективне прийняття управлінських рішень щодо введення змін у системі вищої та середньої  освіти як умова забезпечення конкурентоздатноті освітніх організацій

Козубай Н.Ф. Особливості трансактного підходу для профілактики та подолання професійного стресу в організаціях

Кононенко С.А.Системи цінностей та їх роль у підвищенні конкурентоздатності організацій

Корень Л.В.Аналіз особливостей соціально-психологічного клімату педагогічного колективу та його взаємозв’язок із рівнем задоволеності роботою педагогічних працівників

КреденцерО.В. Теоретичний аналіз проблеми організаційного розвитку

Лебедєва Н.Г., Самойленко Д.О. Трудова мотивація і домінуючий компонент організаційної прихильності

Мажорова О.Г. Психологічні засади підвищення конкурентоздатності сучасної торгівельної організації

Можвіло О.А. Особливості впровадження інноваційних змін в організаціях з багаторівневими управлінськими структурами

Мутіліна Л.М.Вплив корпоративної культури на формування мотиваційної складової менеджерів як умова забезпечення конкурентоздатності організацій роздрібної торгівлі

Рождественська Д.Б.Проблема мотивації післядипломної освіти в умовах очно-дистанційного навчання: світовий досвід

РудськаМ.І. Імідж політичного лідера  як чинник конкурентоздатності політичної організації

Собчук О.П. Особливості  розвитку управлінських здібностей керівників освітніх організацій

Терещенко К.В.Моделі організаційного розвитку в зарубіжній психології

Толков О.С. Вплив процесу введення змін на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів

Францев А.Н.Психосемантический подход в исследовании напряженности (невротизации) конкурентных отношений работников организаций

Чубарук О.В.Роль проектної діяльності в розвитку конкурентоздатності навчальних закладів

 

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ 2. „ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ”

Аносова А.В.Роль позашкільного навчального закладу уформуванніконкурентоздатної особистості

Блешмудт П.П.Комплекс методик для дослідження особливостей орієнтації персоналу банківських структур на роботу в команді 

Брюховецька О.В.  Формування професійної культури особистостіяк важливої складової професійного становлення конкурентоздатногофахівця

Галаган Л.В.Психологічні особливості безробітних із підприємницьким професійним типом

Гордієнко Н.В.Особливості когнітивної складової психологічної компетентності працівників районних методичних кабінетів (РМК)

ГрубіТ.В.Профілактика синдрому «професійного вигорання» у працівників Державної податкової служби України

Дзюба Т.М. Конкурентоздатність як важлива складова професіоналізму особистості

КанівецьТ.М. Про деякі особливості  підготовки до здійснення професійної кар’єри майбутніх спеціалістів економічного спрямування

Карамушка В.І.  Світоглядні орієнтації конкурентоздатної особистості

Карамушка Л.М., Івкін В.М.  Довіра менеджерів  до персоналу як умова підвищення конкурентоздатності освітніх організацій

Карамушка Л.М., Креденцер О.В. Рівень розвитку психологічної готовності підприємців до професійної діяльності у сфері торгівельного бізнесу

КарамушкаТ.В. Аналіз основних підходів до сутності феномену «кар’єра» в контексті розвитку конкурентоздатності особистості

КовальчукО.С. Впровадження концепції соціальної відповідальності у навчальний процес підготовки майбутніх інженерно-технічних працівників як умова забезпечення  їх конкурентоздатності

Кононець М.О. Профісійна соціалізація студентів  технічного університету як умова підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці

МихайловаМ.В. Зміст та структура психологічної готовності менеджерів науково-виробничого комплексу до участі у виконанні виробничих проектів

Москатов А.Ю. Самоусвідомлення як психологічна основа розвитку конкурентоспроможності особистості

Надюк, З.О., Надюк Н.М.Конкурентоздатність особистості в умовах поєднання інституту лікарського самоврядування і державного управління у сфері охорони здоров`я

Овдієнко  І.М.  Особливості когнітивної складової готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до взаємодії зі шкільною психологічною службою

ОсадчаЛ.АПсихологічна підготовка конкурентоздатних фахівців-плодоводів

ТімошенкоЖ.І. Психологічний аналіз впливу нарцисичних властивостей особистісної організації на конкурентоздатність особистості

Хижняк О.А.Готовність до захисту Вітчизни студентів вищих військових навчальних закладів

Ягупова О.В. Практичне мислення майстрів виробничого навчання з різним досвідом педагогічної діяльності

Ярошенко Т.В., Самойленко Д.О. Дослідження трудової мотивації на підприємствах роздрібної торгівлі в умовах економічної кризи

 

 

ТЕМАТИЧНА СЕСІЯ 3. „ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ  РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ОСОБИСТОСТІ”

Андрєєва І.А.Формування відданості організації у персоналу банківської установи як одна з умов його конкурентоздатності

Апішева А.Ш. Організаційна культура кафедри як чинник розвитку конкурентоздатності вищого навчального закладу

Вознюк А.В.Розвиток психологічних компетенцій працівників освітніх організацій як чинник їх конкурентоздатності

Карамушка Л.М.Роль технологічного підходу у забезпеченні конкурентоздатності організаційних психологів

Карамушка Л.М., Філь О.А., Михайленко В.О.Розвиток психологічної готовності працівників системи державної служби до роботи в команді як умова забезпечення їх конкурентоздатності

Коломієць О.П.Технологія психографічного забезпечення кадрової роботи як засіб удосконалення конкурентоздатності енергокомпаній

Кононенко Н.М.Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічних колективах як чинник забезпечення  конкурентоздатності  освітніх  організацій

КурицяД.І.Стійкість керівника до стресу як умова розвитку          конкурентоздатної організації

ЛіплянськаО.В.Профілактика плинності персоналу як чинник розвитку конкурентоздатності комерційної організації

Москальова А.С. Психологічні чинники професійних криз керівників загальноосвітніх навчальних закладів

Нежинська О.О.Ґендерна компетентність як чинник конкурентоздатності особистості керівників загальноосвітніх навчальних закладів

НіконороваМ.А. Профілактика та вирішення організаційних конфліктів серед персоналу великих торгових організацій як фактор конкурентоздатності підприємства

Пінчук Н.І.Психологічна підготовка  керівника закладу освіти до розвитку обдарованих дітей як чинник конкурентоздатності освітньої організації

Раковчена О.О.Психологічний семінар-тренінг як засіб психологічної підготовки медичних працівників до запобігання та подолання професійного стресу

Сняданко І.І.Дослідження впливу особистісних якостей магістрів спеціальності «управління навчальними закладами» на особливості їх поведінки під час організації роботи в команді 

Терещенко К.В. Розвиток національної ідентичності та патріотичних настановленьперсоналу як умова підвищення конкурентоздатності освітніх організацій

ФедосоваГ.Л.Впровадження інноваційних форм ділового спілкування як умова підвищення конкурентоздатності освітніх організацій

ХмельН.М. Психологічна готовність до педагогічної діяльності як важлива умова конкурентоздатності  персоналу освітніх організацій

Чернявська В.В.Формування кар’єрних оріентацій як запорука конкурентоспроможності  майбутнього фахівця

Шелюг О.А.Метод символдрами як засіб розвитку конкурентоздатності особистості

 

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ