Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологічні та соціально-економічні основи забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій


Тези науково-практичної конференції (22-23 травня 2008 р., м. Біла Церква) / За науковою редакцією С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, Н.І. Клокар. – К.: Наук. світ, 2008. – 136 с.

Видання є першим в Україні збірником тез наукових матеріалів із психологічних та економічних основ організаційного розвитку освітніх організацій. Представлені матеріали відображають найбільш актуальні науково-прикладні проблеми, які нині розробляються в цій галузі українськими науковцями та практиками.


Збірник призначено науковцям, викладачам вищої школи, менеджерам та персоналу організацій, організаційним психологам, а також усім, хто цікавиться сучасним станом розроблення психологічних та економічних основ організаційного розвитку освітніх організацій.

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА..................................................................................................

 

Розділ І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК: ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 

Карамушка Л.М. Актуальні проблеми дослідження психологічного забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій.................

 

Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Філь О.А.  Управлінська команда освітньої організації як чинник  організаційного розвитку....

 

Клокар Н.І. Програма розвитку закладу післядипломної педагогічної освіти як інструмент реалізації регіональної освітньої політики...........

 

Карамушка Л.М., Філь О.А., Клокар Н.І., Чубарук О.В. Технологія психологічної підготовки менеджерів та персоналу до забезпечення  організаційного розвитку  освітніх організацій........................................

 

Осадчий І.Г. Оцінювання стану та організаційного розвитку освітніх систем і принцип невизначеності...............................................................

 

Філь О.А. Формування конкурентоздатності особистості як важливе завдання організаційного розвитку освітніх організацій.........................

 

Чубарук О.В. Організаційний розвиток закладів освіти регіону  у процесі реалізації дослідно-експериментальної роботи..........................

 

Розділ ІI. ОСОБЛИВОСТІ ВВЕДЕННЯ ЗМІН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

 

Бодрик О.О. Особливості дослідження та аналізу потреб спеціа-лізованих загальноосвітніх навчальних закладів ........................

 

Вітюк О.П. Розвиток інформаційно-комунікаційного комплексу як одна із приоритетних цілей діяльності освітнього закладу.....................

 

Гутник В.Д., Аносова А.В. Впровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу

 

Захлюпаний В.М. Роль інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні потреб клієнтів загальноосвітнього навчального закладу.......

 

Йовбак Ю.Ю., Богдан Н.І., Тригуб І.А. Аналіз та умови задоволення потреб у сфері спортивної обдарованості.................................................

 

Йовбак Ю.Ю., Богдан Н.І., Тригуб І.А. Вивчення потреб клієнтів освіт-ніх послуг Щасливського навчально-виховного комплексу  .........

 

Некраш Л.М. Особливості створення програми розвитку психологічної служби системи освіти сільського району......................

 

Осипенко Ж.Ж. Визначення потреб клієнтів як один із факторів організаційного розвитку гімназії..............................................................

 

Слободянюк Н.Г., Луценко І.В.  Скринінг потребнісно-мотиваційної сфери як детермінанти проектної діяльності соціального спрямування.......

 

Смуток Б.М., Кравченко О.П.Вивчення потреб клієнтів як умова організаційного розвитку гімназії..............................................................

 

Сушко С.М. Роль профільного навчання у задоволенні потреб клієнтів інноваційних закладів (на прикладі реалізації проекту“Мультипрофіль”)

 

Степанець Н.В., Галицька Т.С.  Психологічний супровід обдарованої дитини як важлива  складова  організаційного розвитку гімназії...........

 

Яременко М.Г. Визначення стратегічних цілей як важлива умова організаційного розвитку ліцею

 

Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЯХ

 

Баранова С.В.  Розвиток професійної компетентності педагога як умова організаційного розвитку.................................................................

 

Бондарчук О.І. Особистісний розвиток керівників загальноосвітніх навчальних закладів як чинник розвитку освітніх організацій.............

 

Івкін В.М. Формування компетентності персоналу до управління змінами в освітніх організаціях як важлива складова організаційного розвитку.......

 

Карамушка В.М., Смірнова О.В. Психологічні аспекти освіти для стійкого розвитку.

 

Карамушка Л.М. Забезпечення гармонійності мотивів  уведення змін в освітніх організаціях як важлива складова організаційного розвитку

 

Карамушка Л.М., Філь О.А.Типи працівників освітніх організацій за мотивами діяльності у командах по введенню змін.................................

 

Ковальчук О.С. Особливості прийняття управлінських рішень щодо введення змін у системі вищої та середньої  освіти.................................

 

Маценко І.В. Психологічна готовність соціальних педагогів до виконання функціональних обов’язків...........................................................

 

Можвіло О.А. Особливості використання ціннісного підходу до визначення причин опору персоналу змінам в організації......................

 

Москальов М.В. Особливості розвитку особистісного компонента  психологічної готовності майбутніх менеджерів до управління змінами в організації ...............................

 

Толков О.С. Сучасні організаційні та соціально-економічні зміни у взає-модії вищих навчальних закладів із соціумом...................................

 

Тополенко О.О. Психологічні особливості прийняття інноваційних управліських рішень керівниками закладів середньої освіти в умовах організаційного розвитку...........................................................................

 

Федосова Г.Л. Особливості використання інноваційних форм спілку-вання в освітніх організаціях...........................................................

 

Хмель Н.М. Аналіз ситуацій  уведення змін в освітніх організаціях та їх наслідків.........................................................................................................

 

Розділ ІV. ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМАНДИ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ

 

 

 

Басіна А.В. Дослідження особливостей психологічної готовності  керівників ЗНЗ до ефективного управління як умова організаційного розвитку освітньої організації................................................

 

 

 

Карамушка Л.М., Михайленко В.О., Філь О.А. Врахування органі-заційно-професійних та соціально-демографічних чинників вияву у персоналу держадміністрацій навичок командної роботи як резерв органі-заційного розвитку системи держслужби...........................

 

Карамушка Л.М., Філь О.А. Формування управлінської команди як ресурс організаційного розвитку освітньої організації ........................... 

 

Кравцова Ю.В. Врахування впливу професійно-демографічних характе-ристик працівників комерційних організацій на виконання ролей у команді як умова організаційного розвитку

 

Михайленко В.О. Особливості вияву управлінських навичок командної роботи у персоналу держадміністрацій як резерв організаційного розвитку системи держслужби .....................................

 

Овдієнко І.М. Ефективна взаємодія керівника ЗНЗ з психологом як чинник організаційного розвитку закладів освіти...................................

 

Пермінова Л.А. Технологія формування педагогічної рефлексії керівника навчального закладу в системі підвищення кваліфікації

 

Пєтушкова Л.А. Технологія розвитку управлінської культури керівників інтернатних закладів................................................................

 

Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ  МОТИВАЦІЙНО-ПОТРЕБОВОЇ СФЕРИ ТА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРАЦІВНИКІВ  ОСВІТНІХ ОРГА-НІЗАЦІЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

 

Агачева Ю.А. Організація консультування для вчителів, які працюють з дітьми, що мають особливі потреби

 

Брюховецька О.В. Підвищення психологічної готовності керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінського спілкування як резерв розвитку освітніх організацій....................................................

 

Винославська О.В. Підготовка викладачів технічних університетів з проблеми інтеграції інформаційних і педагогічних технологій……….

 

Вознюк А.В. Дослідження  професійної спрямованості у працівників освітніх організацій у контексті забезпечення організаційного розвитку освітніх організацій…………………………………………….

 

Карамушка Т.В. Кар’єрні  орієнтації  як важливий чинник підготовки старшокласників до майбутньої професійної кар’єри…….

 

Києнко-Романюк Л.А. Післядипломна освіта педагогічних працівників: сучасні потреби у навчанні, тенденції та виклики............

 

Ковальчук О.С. Формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців інженерно-технічної діяльності як умова ефективного органі-заційного розвитку………………………

 

Кононенко Н.М. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в колективах старшокласників як важливий напрям органі-заційного  розвитку освітніх організацій..........................

 

Корень Л.В. Задоволеність роботою персоналу  як важлива складова  організаційного розвитку освітніх організацій........................................

 

Москальова А.С. Особливості розвитку психологічної культури керівних кадрів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти..

 

Сич В.М. Психологічні особливості ґендерної компетентності студентів вищих навчальних закладів.......................................................

 

Терещенко К.В. Розвиток етнічної толерантності персоналу освітніх організацій....................................................................................................

 

Чернявська В.В. Формування кар’єрних орієнтацій студентів у процесі професійного становлення............................................................

 

Федосова Г.Л. Організація ефективної комунікації як важливий ресурс  розвитку освітньої організації.......................................................

 

Ярмійчук С.М. Формування толерантності керівників освітніх організацій як важлива умова забезпечення організаційного розвитку

 

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ СФЕРАХ (ДЕРЖАВНА СЛУЖБА, ПРОМИСЛОВІСТЬ, БІЗНЕС, БАНКІВСЬКА СПРАВА, МЕДИЦИНА)

 

Андрєєва І.А. Відданість організації персоналу банківських структур як чинник організаційного розвитку..........................................................

 

Білоус О.В. Адаптаційні механізми екологічної свідомості...................

 

Грубі Т.В. Чинники професійного вигорання працівників державної податкової служби України........................................................................

 

Іванова М.А. Управління конфліктами як важливий напрям організа-ційного розвитку великих торгових організацій........................

 

Канюка Г.С., Зюков О.Л. Мотивація  персоналу закладів охорони здоров’я щодо покращення якості медичного обслуговування як важлива умова їх організаційного розвитку.............................................

 

Коломієць О.П. Особливості використання біографічного методу при формуванні кадрового резерву...................................................................

 

Кононець М.О. Вплив психологічних чинників на здійснення морального вибору майбутніми підприємцями........................................

 

Кравченко В.Ю. Соціально-економічні аспекти мотивації праці персо-налу як умова забезпечення організаційного розвитку комерційних підприємств...........................................................................

 

Креденцер О.В. Оцінка персоналом освітніх організацій необхідності вияву підприємницької поведінки в процесі введення різних видів змін...

 

Лагодзинська В.І. Підготовка підприємців до ведення переговорів як важлива складова забезпечення організаційного розвитку.....................

 

Осадча Л.А. Використання інтерактивних технік навчання під час психологічної підготовки керівників аграрних формувань....................

 

Раковчена О.О. Основні прояви професійного стресу в медичних працівників...................................................................................................

 

 

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ