Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Психологія


Навч. посіб. / О.В. Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л. Зливков та ін.; За наук. рад. О.В. Винославської. – 2-е вид., перероб. та доповн. – Київ: Фірма ІНКОС, 2009. – 390 с.

У навчальному посібнику висвітлені шість блоків проблем: предмет та основні етапи розвитку психології, психологія пізнавальних процесів, психологія емоційно-вольових процесів, психологія особистості, психологія групи, психологія діяльності в системах «Людина-техніка».


Вивчення цих розділів психології має практичну значущість для майбутніх фахівців: отримані знання допоможуть у самопізнанні, навчать раціонально підходити до власної долі, до особистісного зростання. Окрім того, вони допоможуть встановленню ділових та міжособистісних стосунків, а також у роботі з персоналом і різними соціаль­ними групами.

Для студентів вищих технічних навчальних закладів.

ЗМІСТ

Переднє слово

Розділ 1. Предмет та основні етапи розвитку психології

Глава 1.1. Предмет психології (Бреусенко-Кузнєцов О.А.)

Особливості психології як науки. Значення психологічних знань для людини

Предмет та об’єкт психології

Методологічні, теоретичні та природничі основи психології. Принципи психології

Основні розділи психології

Зв’язок психології з іншими науками

Глава 1.2. Основні етапи розвитку психології (Бреусенко-Кузнєцов О.А.)

Історичні етапи розвитку психологічної науки

Провідні напрями в психології ХХ століття

Засоби гармонізації особистісного розвитку

в психоаналітичному, біхевіоральному і гуманістич-ному контекстах

Глава 1.3. Методи психології (Винославська О.В.)

Класифікація методів психологічної науки

Емпіричні методи психології

Математичні методи обробки матеріалів психологічних

досліджень

Глава 1.4. Розвиток психіки (Бреусенко-Кузнєцов О.А.)

Історичний розвиток психіки (філогенез)

Розвиток психіки в онтогенезі. Вікова періодизація

розвитку психіки

Глава 1.5. Психіка і організм (Зливков В.Л.)

Психологія конституціональних відмінностей

Психіка та особливості будови мозку

 

Розділ 2. Пізнавальні процеси

Глава 2.1. Відчуття(Апішева А.Ш.)

Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів

Закономірності відчуттів. Їхні характеристики

Види відчуттів

Глава 2.2. Сприймання(Апішева А.Ш.)

Поняття про сприймання

Властивості сприймання

Види сприймань

Глава 2.3. Пам’ять (Карамушка Л.М., Худякова Н.Ю.)

Поняття про пам’ять. Теорії пам’яті

Характеристика процесів пам’яті

Види пам’яті

Мнемічні властивості особистості

Загальна характеристика та види уявлень

Глава 2.4. Мислення (Бреусенко-Кузнєцов О.А., Мелащенко О.М.)

Поняття про мислення

Операційні компоненти мислення

Види мислення

Розв’язання розумових завдань та інтелектуальні

властивості особистості

Глава 2.5. Уява(Бреусенко-Кузнєцов О.А.)

Поняття про уяву

Характеристики та фактори уяви

Стадії творчого процесу

Види уяви. “Техніки” уяви

Глава 2.6. Увага (Мейтарчан С.Ю.)

Загальна характеристика уваги

Основні властивості уваги

Фізіологічні основи уваги

Види уваги

 

Розділ 3. Емоційно-вольові процеси

Глава 3.1. Емоції та почуття (Дорошенко Н.М.)

Поняття про емоції та почуття

Роль емоцій та почуттів в житті людини

Класифікація емоцій

Структура емоційної сфери людини

Емоційні особливості особистості

Глава 3.2. Воля (Бреусенко-Кузнєцов О.А.)

Поняття про волю

Стадії вольової дії

Вольові якості особистості

 

Розділ 4. Психологія особистості

Глава 4.1. Особистість та її структура (Винославська О.В.)

Поняття “людина”, “особистість”, “індивідуальність”,

“індивід” та співвідношення між ними

Теорії особистості

Психологічна структура особистості

Саморегуляція особистості

Глава 4.2. Спрямованість особистості(Ложкін Г.В.)

Загальна характеристика спрямованості

Потреби

Мотиви

Основні теорії мотивації

Глава 4.3. Темперамент(Винославська О.В.)

Поняття про темперамент

Природна основа темпераменту

Характеристика типів темпераменту

Темперамент і особистість

Глава 4.4. Характер(Винославська О.В.)

Поняття про характер

Структура характеру

Акцентуації характеру

Формування характеру

Глава 4.5. Здібності(Винославська О.В.)

Поняття про здібності. Структура і види здібностей

Розвиток здібностей

Здібності та проблема професійного самовизначення

Глава 4.6. Самосвідомість особистості (Васильєва О.С.)

Поняття про самосвідомість

Психологічна сутність самосвідомості

Структура самосвідомості

Самооцінка особистості

Я-концепція

Ідентифікація

Рефлексія

Глава 4.7. Психологічний захист та його механізми (Зливков В.Л.)

Загальне поняття про психологічний захист

Функції психологічного захисту

Різновиди психологічного захисту

Особливості образу “Я” та структура

психологічного захисту

 

Розділ 5. Психологія групи. Спілкування та міжособистісні стосунки

Глава 5.1. Психологія групи(Зливков В.Л.)

Поняття про групу. Види груп

Рівні розвитку групи

Групові процеси

Особистість і група

Глава 5.2. Спілкування(Зливков В.Л.)

Поняття про спілкування

Класифікація видів спілкування

Функції та види спілкування

Глава 5.3. Міжособистісні стосунки і конфлікти(Винославська О.В., Карамушка Л.М.)

Типи конфліктів та причини їх виникнення

Структура і динаміка конфліктів

Запобігання конфліктам та їх подолання

Функції конфліктів

Глава 5.4. Психологічні особливості студентської групи (Винославська О.В.)

Вікові особливості студентів

Розвиток студентської групи

Роль, статус, самопочуття студента в групі

Дружба

Глава 5.5. Масові соціально-психологічні явища (Чукавіна Т.Е.)

Поняття про масові соціально-психологічні явища. Маси та масова свідомість. Людина в масі

Загальні механізми й основні форми стихійної поведінки

Стратегії та способи психологічного впливу. Можливості контролю та впливу на натовп

Громадська думка та чутки

Засоби масової інформації

Психологічні особливості діяльності парламенту

Психологія реклами

 

Розділ 6. Діяльність в системах "людина – техніка"

(Апішева А.Ш., Винославська О.В.)

Глава 6.1. Психологічні основи діяльності

Поняття про діяльність

Види діяльності. Трудова діяльність

Поняття про діяльність людини-оператора

Схема діяльності людини-оператора

Класифікація видів операторської діяльності

Моделювання систем “людина – машина”

Глава 6.2. Психічні стани людини-оператора

Динаміка працездатності і стомлення

Праксичні стани. Методи дослідження праксичних станів людини

Екстремальні стани. Адекватні форми відповіді

на екстремальні ситуації

 

Додаток

© 2002-2022 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ