Укр. Укр.

Рос. Рос.

Eng. Eng.Президент УАОППП

КАРАМУШКА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА

 

 Зав. лабораторією організаційної та соціальної психології імені Г.С.Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Карамушка Л.М. є відомим фахівцем у сфері організаційної та економічної психології. Нею розроблено концепцію психологічного забезпечення управління освітніми організаціями, яка знайшла відображення в одноосібній монографії «Психологія управління закладами середньої освіти» (2000 р.) та одноосібних навчальних посібниках «Психологія управління» (2003 р.) та «Психологія освітнього менеджменту» (2004 р.), рекомендованих МОН України.

Під керівництвом Л.М. Карамушки науковий колектив лабораторії організаційної та соціальної психології започаткував новий напрямок психологічних досліджень – організаційну та економічну психологію. Розроблено такі наукові концепції: а) психолого-управлінського консультування (представлено в колективному навчальному посібнику «Основи психолого-управлінського консультування», 2002 р., рекомендованому МОН України); б) технологічного підходу до підготовки організаційних психологів (представлено в колективному навчальному посібнику «Технології роботи організаційних психологів», 2005 р., рекомендованому МОН України); в) психологічних основ ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін (представлено в колективній монографії «Психологія діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін», 2008 р., та колективному навчальному посібнику «Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін», 2008 р., рекомендованому МОН України); г) формування команд в організації (відображено в монографії «Формування конкурентоздатної управлінської команди», 2007 р., Карамушка Л.М., Філь О.А.); д) запобігання та подолання професійного стресу та синдрому «професійного вигорання»; психологічних засад забезпечення організаційного розвитку (відображено в колективних навчальних посібниках «Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: ґендерні аспекти», 2004 р., 2006 р., рекомендованих МОН України) та ін. 

          Карамушкою Л.М. опубліковано 1100 наукових праць. Є автором та співавтором багатьох монографій та навчальних посібників: у тому числі: а) монографій–«Самоактуалізація менеджерів у професійно-управлінській діяльності» (2009 р., Карамушка Л.М., Ткалич М. Г.); «Психологія управління конфліктами в організації» (2009 р., Карамушка Л.М., Дзюба Т.М.); «Мотивація підприємницької діяльності» (2011 р., Карамушка Л.М., Худякова Н.Ю.); «Психологія підготовки майбутніх менеджерів до управління змінами в  організації» (2011 р., Карамушка Л.М., Москальов М.В.);  б) навчальних посібників –   «Технологія психологічної підготовки персоналу держадміністрацій до роботи в команді» (2008 р.,Карамушка Л.М., Філь О.А., Левковець В.В., Альохіна О.І., Михайленко В.О.), «Психологія організаційної культури» (2010 р., Карамушка Л.М., Сняданко І.І.) та ін., які рекомендовано МОН України для підготовки студентів вищих навчальних закладів та слухачів інститутів післядипломної освіти.

Здійснювала активну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів. З 1989 р. викладає у Національному технічному університеті України «КПІ», з 1993 р. – в Університеті менеджменту освіти НАПН України, з 2003 р. – в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Нею розроблено та прочитано оригінальні курси з психології управління, організаційної психології, психолого-управлінського консультування, психології ділових переговорів; спецкурси «Формування команди в організації», «Технології роботи організаційних психологів» та ін. Проводить науково-практичні семінари та тренінги для різних категорій слухачів, які працюють у різних типах організацій (менеджери освітніх організацій, практичні психологи, викладачі кафедр психології ВНЗ, керівники та працівники системи державної служби, підприємці, студенти та ін.).

Спільно з академіком С.Д. Максименком виступила одним із ініціаторів відкриття нової психологічної дисципліни для захисту дисертацій з психології – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія, а також аспірантури та докторантури з цієї спеціальності в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України (2004 р.).       

Карамушка Л.М. успішно керує науковою роботою аспірантів та докторантів. Під її керівництвом 28 аспірантів захистили кандидатські дисертації, із них 14 – з нової спеціальності – 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія).

Карамушка Л.М. є заступником голови спецради із захисту докторських дисертацій в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Також членом 2-х спецрад для захисту кандидатських дисертацій в Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України та в Університеті менеджменту та права «КРОК». Протягом 2001–2004 рр. була вченим секретарем експертної ради ВАК України з психології.

Спільно з академіком С.Д. Максименком виступила одним із ініціатором створення фахового збірника ВАК України «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія». Протягом 2002– 2011рр. під її керівництвом видано 30 збірників.

Брала участь у XІ–XІІ міжнародних виставках «Сучасна освіта в Україні» (2008 р., 2009 р.) та була нагороджена почесними дипломами за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді.

Здійснювала активну громадсько-професійну діяльність. З її ініціативи у 2002 р. створено Українську Асоціацію організаційних психологів та психологів праці (УАОППП), яка з 2005 р. є засновником та членом  Європейської Асоціації організаційних психологів і психологів праці (European Association of Work and Organizational Psychology, EAWOP), в яку входить більше ніж 20 європейських країн.

Карамушка Л.М. здійснює активну міжнародну діяльність.Брала участь у підготовці та проведенні європейських психологічних форумів. Була членом наглядової ради XIIІ-го Європейського конгресу з організаційної психології та психології праці (Стокгольм, Швеція, 2007 р.), членом Програмного комітету Х-ої Європейської конференції з проблем організаційної психології та психічного здоров’я, організованої під патронатом Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP) (Київ, Україна, 2007 р.) та XIV-го Європейському конгресу з  організаційної психології та психології праці (Сантьяго-де-Компостела, Іспанія, 2009). На запрошення програмного комітету XXIX Всесвітнього психологічного конгресу (Берлін, Німеччина, 2008 р.) організувала та провела симпозіум «Актуальні проблеми та напрямки розвитку організаційної психології в Україні». Виступила ініціатором та була співголовою оргкомітету польсько-українського семінару з актуальних проблем організаційної психології (Катовіце, Польща, вересень 2009) та українсько-польського семінару з управління інноваціями в організаціях та організаційного розвитку (Київ, жовтень 2010 р.).   

Бере активну участь у діяльності координаційних комітетів провідних міжнародних професійних об’єднань психологів за напрямком організаційної психології, психології праці та економічної психології.З 2001 р. є членом  координаційного комітету та редактором Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Європейської мережі організаційних психологів та психологів праці (ENOP). З 2006 р. є членом координаційного комітету та редактором Інформаційного бюлетеня (Newsletter) Дивізіону І «Організаційна психологія» Міжнародної Асоціації прикладної психології (IAAP). З 2006 р. Л.М. Карамушка є національним представником міжнародної Асоціації з економічних досліджень (IAREP) в Україні.

Виступила ініціатором проведення в Україні міжнародних форумів за напрямками організаційної та економічної психології: 2-nd International Workshop «Training in Social Sciences in the Netherlands and Italy» (м. Київ, липень 2005 р.); Міжнародний воркшоп «Психотехнології роботи організаційних психологів у Німеччині» (м. Київ, листопад 2005 р.); Xth European Conference on Organizational Psychology and Human Service Work  «Work and Organizational Psychology in human services organizations: different European perspectives» (м. Київ, 3–6 жовтня, 2007 р.) (за участю представників 15 країн); International Workshop «Data-analyses in Work and Organizational Psychology using SPSS» (м. Київ, 8 жовтня, 2007 р.), організований лабораторією організаційної психології спільно з Українською Асоціацією організаційних психологів та психологів праці та Утрехтським університетом (Нідерланди); 6th  International training «Dealing with Conflicts» спільно з німецькою фірмою PSYHON.(травень, 2008 р); 7th  International training «The Consultant’s Role» спільно з німецькою фірмою PSYHON (травень, 2008 р).        

Учасник та керівник міжнародних проектів:  вивчення крос-культурних особливостей діяльності менеджерів 47 країн (Великобританія, 2000– 2001 рр.); розробки стандартів діяльності менеджерів освіти та системи їх підготовки (Нідерланди, 2002– 2003 рр.); розробки та впровадження моделей дистанційного навчання з проблем організаційної психології та психології праці (Австрія, Словенія, Хорватія, Угорщина, 2001–2002 рр.);  профілактики та подолання синдрому «професійного вигорання» і здійснення успішної кар’єри жінок та чоловіків у закладах середньої освіти (Канадсько-український ґендерний фонд, 2003– 2004 рр.); дослідження етно-національної ідентичності (проект INTAS, 2004–2006 рр.), проекту Світового банку та  МОН України «Рівний доступ до якісної освіти» (2007-2009 р.р.) та ін.

Пройшла стажування в Школі освітнього менеджменту Амстердамського університету (Нідерланди, 2002 р.).

У березні-червні 2010 р. за запрошенням Європейської комісії викладала у провідних західноєвропейських університетах навчальні курси з організаційної психології в рамках реалізації програми Erasmus Mundus (підпрограма підготовки організаційних психологів за програмою WOP-P)  (Університет Р. Декарта, Paris-5, та Університет м. Валенсія).

Має урядові та галузеві відзнаки: «Відмінник освіти України» (2001 р.), «Заслужений працівник освіти України» (2002 р.), «За наукові досягнення» (2006 р.). Нагороджена Почесними грамотами НАПН України та МОН України та медаллю «К.Д. Ушинський» НАПН України (2011 р.)

 

© 2002-2021 УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПСИХОЛОГІВ ТА ПСИХОЛОГІВ ПРАЦІ